PROGRAM EDUKACYJNY
"WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY W REJONIE PRZYGRANICZNYM
EUROREGIONU POMERANIA"

Program opracowany przez nauczycielkę języka polskiego:
Dorotę Borzeszkowską - Buriak.SPIS TREŚCI
1. Cele programu
2. Zadania
3. Harmonogram spotkań
4. Refleksje i wnioski dotyczące działań


CELE PROGRAMU :
"WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY W REJONIE PRZYGRANICZNYM EUROREGIONU POMERANIA."

1. przełamywanie barier kulturowych,
2. wymiana młodzieży,
3. likwidowanie wzajemnych uprzedzeń, a także przełamywanie stereotypów wrogości polsko - niemieckiej,
4. poznanie najnowszej historii regionu,
5. promocja współpracy polsko - niemieckiej,
6. nawiązywanie kontaktów i przyjaźni.

    Współpraca młodzieży w rejonie przygranicznym, czyli obejmującym Pomorze Zachodnie oraz Meklemburgię - Pomorze Przednie, jest objęta patronatem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA, Jednostka Centralna Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Polsce, a po stronie niemieckiej: JUGENDWERKU. Cele mojego programu edukacyjnego pokrywają się z wytycznymi obu tych organizacji ( jest to warunkiem współpracy oraz pozyskiwania funduszy na spotkania młodzieży z obu państw).

do góry...

ZADANIA W CZASIE CAŁEJ REALIZACJI PROGRAMU (1998- 2007):

1. Nawiązanie współpracy z nauczycielami z gimnazjum w Pasewalku.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA - w zakresie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży.
3. Koordynowanie programami spotkań w Nowogardzie i Pasewalku; tworzenie programów wymiany; pozyskiwanie finansowych środków pozabudżetowych na spotkania i wyjazdy młodzieży.
4. Inicjowanie współpracy międzyprzedmiotowej wśród nauczycieli I LO.
5. Inspirowanie działań młodzieży polskiej i niemieckiej w zakresie integracji kulturowej i przełamywania stereotypów na temat naszych narodów.
6. Pozyskanie sojuszników: Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy Nowogard, Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, Akademii Europejskiej w Kulicach.

do góry...

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

1. październik/listopad każdego roku - przyjazd młodzieży z Gimnazjum w Pasewalku
2. maj/czerwiec każdego roku - wyjazd młodzieży I LO do Pasewalku
3. inne spotkania w miarę potrzeb Opracowała Dorota Borzeszkowska - Buriak.

do góry...

REFLEKSJE I WNIOSKI.

Cele i zadania, które przedstawiłam realizowałam w latach 1998 - 2004.
Podjęłam się zadania niełatwego dla polonisty - wymiany młodzieży z Polski i Niemiec. Znając język niemiecki w stopniu podstawowym zainspirowałam do współpracy anglistkę - Beatę Becelę oraz germanistkę - Sylwię Łyp oraz stażystkę w roku szk. 2003/2004 - Monikę Werner - Tomasikiewicz, również germanistkę. Panie wykonały wiele zadań i wykazały wiele cierpliwości spełniając funkcję tłumaczek - nie tylko dla mnie, ale również dla uczniów. Okazało się szybko, że jednym z głównych zadań jest popularyzacja nauki języków obcych (w tym darzonego mniejszym zainteresowaniem języka niemieckiego).

Ad. 1.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami z gimnazjum w Pasewalku.

W grudniu 1998 roku zostałam oddelegowana na seminarium konsultacyjne do Nowego Warpna. Było to pierwsze spotkanie dla multiplikatorów wymiany polsko - niemieckiej, szkolenie zorganizowane przez Pomeranię pt.: "Jak dobrze przygotować wymianę młodzieży pod względem merytorycznym i finansowym?" Podczas spotkania nawiązałam osobisty kontakt z p. Dorit Engel z Pasewalku, który zresztą trwa do dziś. Wstępnie uzgodniłyśmy cele naszych programów wymiany młodzieżowej oraz daty spotkań.

Ad. 2.
Współpraca z SGP Euroregionu POMERANIA w zakresie polsko - niemieckiej wymiany młodzieży.

O współpracy tej świadczy bogata korespondencja dotycząca składanych i rozliczanych wniosków o dofinansowanie. Organizatorki wymiany : Dorota Buriak, Sylwia Łyp oraz Monika Werner - Tomasikiewicz uczestniczyły w różnych szkoleniach POMERANII.

Ad. 3.
Koordynowanie programami spotkań w Nowogardzie i w Pasewalku.

Programy spotkań w Nowogardzie tworzyłam zazwyczaj samodzielnie, próbowałam jednak zainteresować tym młodzież z Samorządu Uczniowskiego. Wówczas korzystałam z pomysłów uczniowskich - tym bardziej, że jest to jedna z wytycznych Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Aby pozyskać dotację Pomeranii programy te musiały spełniać następujące warunki: powinny preferować działania integrujące młodych Niemców i Polaków (w zakresie języków, kultury, historii, sportu, sztuki, ekologii), powinny niwelować jakąkolwiek rywalizację, niechęć, stereotypy, powinny wspierać działania w duchu Unii Europejskiej. Dlatego zwiedzaliśmy wspólnie muzea (w Szczecinie, Kamieniu Pomorskim, Pasewalku), Akademię Europejską w Kulicach ( Pałac Bismarcka), katedry w Kamieniu Pom. i w Pasewalku ( w obu słuchaliśmy koncertów organowych). Organizowaliśmy rozgrywki sportowe - w siatkówkę plażową, a w Niemczech co roku gramy w kręgle. Dużym przedsięwzięciem był program ekologiczny "Zielony Ogród" - młodzież badała wodę z Jeziora Nowogardno oraz rzeki Uecker, następnie glebę, roślinność, położenie geograficzne, znaczenie gospodarcze obu miast. Ten program monitorowało więcej nauczycieli - fachowcami były panie od biologii i geografii. Odbyły się również wycieczki typowo konfrontacyjne - uczestniczyliśmy w lekcjach polskiej i niemieckiej szkoły, młodzi ludzie mogli porównać swoje umiejętności, metody pracy nauczycieli. Okazywało się zawsze, że wiedzę mamy podobną, jedynie możemy Niemcom pozazdrościć pomocy i pomieszczeń dydaktycznych . Programy spotkań zawsze musiały być zatwierdzone przez Pomeranię lub Jugendwerk. Zobowiązana byłam również do pisania sprawozdań i rozliczania kosztów. Dzięki temu mogłam pozyskać dla szkoły środki pozabudżetowe z POMERANII, które przeznaczone były na wyjazdy uczniów za granicę. Dofinansowanie wycieczek zdobywałam z funduszy Komitetu Rodzicielskieg (rzadko), z prowizji ze szkolnych zdjęć ( współpraca z firmą Color Expres), z prowizji teatralnych. Potwierdzenie wydatków na ten cel można znaleźć w księdze rachunkowej S amorządu Uczniowskiego, prowadzonej przez uczniów. Programy spotkań w Niemczech układają niemieccy nauczyciele - koordynatorzy, ale zawsze konsultujemy się w sprawach merytorycznych i finansowych, wspólnie planujemy zakres działań, sondujemy zainteresowania własne i młodzieży. Śmiało mogę stwierdzić, że przyjaźnimy się i zależy nam , aby uczniowie również nawiązywali kontakty wolne od uprzedzeń.

Ad. 4.
Inicjowanie współpracy międzyprzedmiotowej wśród nauczycieli I L.O.

Od początku istnienia programu w naszej szkole przyświecała mi idea współpracy z innymi nauczycielami. Wymogiem naturalnym było włączenie się nauczycielek języka angielskiego i niemieckiego - oczywiście dobrowolne. Starałam się przekazać idee Pomeranii i Jugendwerku, następnie panie również uczestniczyły w szkoleniach na ten temat. Wymiana szkolna szybko stała się atrakcyjna dla młodzieży, wzbudziła zainteresowanie wśród nauczycieli. Wspierała moje działania ówczesna pani wicedyrektor Danuta Gutowska ( nauczycielka historii, WOS-u, PO, EPiO), propozycje do programów zgłaszali: Jan Kopyciński- historyk, Beata Becela - anglistka, Sylwia Szarek- germanistka, Mirosława Janiak - biolog, Grażyna Połetek- geograf, Monika Werner- Tomasikiewicz- germanistka. Obecnie do współpracy dołączyły panie Małgorzata Jażdżewska - anglistka oraz Izabela Gnych - germanistka. Dzięki wspólnym pomysłom spotkania młodzieży były ciekawe, podlegały ewaluacji.

Ad. 5.
Inspirowanie działań młodzieży polskiej i niemieckiej w zakresie integracji kulturowej i przełamywania stereotypów na temat naszych narodów:
- zwalczanie niepotrzebnej rywalizacji- rozgrywki sportowe na wesoło, w drużynach mieszanych, nagradzanie "przegranych";
- wspólne posiłki, możliwość rozmów o upodobaniach kulinarnych naszych narodów;
- wspólne podróżowanie autobusem - integracja towarzyska ( śpiewanie piosenek, rozmowy o szkole, o muzyce, modzie - niewymuszone);
- zwiedzanie Nowogardu lub Pasewalku w niewielkich grupach bez nauczycieli;
- poznawanie historii Euroregionu, np. w muzeach, tu: sygnały, że przecież tworzymy jeden region: Pomorze;
- zapoznanie z historią Nowogardu- spotkanie z faktografem p . Franciszkiem Karolewskim, prezesem TMZN, zapoznanie z historią Pasewalku - przewodnik w muzeum miasta;
- zabawy językowe: próby mówienia, przedstawiania się w obu językach, powitanie gości w ich ojczystym języku;
- rozmowy z uczniami przed spotkaniami na temat stereotypów nacjonalistycznych ( cel wychowawczy);
- zwiedzanie katedr - pomników kultury, historii i religii (Katedry Kamieńskiej - katolicyzm, Marienkirsche w Pasewalku - protestantyzm);
- wspólne lekcje, np. biologii, ekologii, polskiego, niemieckiego, angielskiego, muzyki, matematyki;
- warsztaty plastyczne, np. kolaż na plakatach o tematyce ekologicznej, europejskiej "My dla Europy";
- wypełnianie kroniki spotkań - podpisy, dedykacje, adresy.
- współtworzenie prezentacji multimedialnych o naszych miejscowościach.

Wszystkie te przykłady znajdują się w poszczególnych programach spotkań oraz w sprawozdaniach i artykułach.

Ad. 6.
Pozyskanie sojuszników: Wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy Nowogard, Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, Akademii Europejskiej w Kulicach.
- Wydział Promocji - wspierano nas (co roku) w postaci publikacji, folderów o Nowogardzie , Powiecie Goleniowskim, albumami o przyrodzie Pomorza Zachodniego, ulotkami, gadżetami;
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej (do którego prezydium należę)- oprawa historyczna i fotograficzna jednego ze spotkań, p. Franciszek Karolewski;
- Akademia Europejska w Kulicach - trzykrotne zwiedzanie ośrodka dzięki uprzejmości pani Lizawiety von Zitzewitz oraz jej prezentacja celów Akademii.

Praca nad wymianą młodzieży dała mi wiele satysfakcji. Wierzę w to, że udało mi się przełamać wiele stereotypów i mitów narodowych. Nie da się w pełni zmierzyć wyników mojej pracy, ale sądzę, że radość i wspomnienia młodzieży są tu najlepszym dowodem na to, iż spotkania polsko - niemieckie miały sens i uzyskały wymiar wychowawczy, integracyjny - po prostu ludzki.

Opracowała Dorota Borzeszkowska - Buriak.

do góry...


informacja własna